Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA W LUBLINIE

tekst jednolity na dzień 31.10.2011

 

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Tańca.

 § 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

 § 3.

Stowarzyszenie określone w dalszej treści skrótem SMT działa na terenie kraju.

 § 4.

SMT jest osobą prawną, może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, przyjmować i czynić darowizny.

§ 4a.

Działalność SMT opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy nie będących członkami SMT. Do prowadzenia działalności SMT może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

 

Rozdział II.

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5.

Celami działania SMT są:

1/ Organizacja, rozwój i popularyzacja różnych form tańca

2/ Podejmowanie działań na rzecz promocji tańca oraz propagowania kultury tanecznej

3/ Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu, rekreacji, sztuki, krajoznawstwa i turystyki

4/ Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w sferze kultury i życia społecznego

5/ Działalność edukacyjna, wychowawcza oraz terapeutyczna poprzez taniec i pokrewne dziedziny sztuki

6/ Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy

między społeczeństwami

§ 6.

SMT realizuje swoje cele poprzez:

1/ Prowadzenie zespołów i gruptanecznych

2/ Produkcję, promocję i realizację spektakli i widowisk tanecznych oraz ich nieodpłatną lub odpłatną prezentację

3/ Organizowanie pokazów tańca, festiwali, warsztatów artystycznych i terapeutycznych, wykładów i szkoleń artystycznych

4/ Organizowanie obozów szkoleniowych, wycieczek i innych form aktywności w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu, rekreacji, sztuki, krajoznawstwa i turystyki

5/ Realizację projektów łączących w sobie różne dziedziny aktywności artystycznej pokrewnej z tańcem

6/ Organizowanie kursów tańca i specjalistycznych szkoleń

7/ Przeciwdziałanie patologiom społecznym

8/ Organizowanie różnorodnych akcji charytatywnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych

9/ Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów samorządowych i organizacji pozarządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących integracji środowisk osób niepełnosprawnych

10/ Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych

11/ Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności

12/ Podejmowanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami kulturalnymi z kraju i zagranicy oraz realizacja wspólnych projektów artystycznych i charytatywnych

13/ Fundowanie stypendiów, nagród oraz przyznawanie innych form pomocy finansowej i rzeczowej na realizację działań o charakterze artystycznym, kulturalnym i edukacyjnym

§ 6a.

SMT może prowadzić działalność gospodarczą związaną i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której zarobek może być przeznaczany wyłącznie na te cele.

 

Rozdział III.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1 – zwyczajnych

2 – honorowych

3 – wspierających

 § 8.

Członkami zwyczajnymi SMT mogą być osoby zainteresowane kulturą tańca oraz działalnością charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych, które ukończyły 16 lat.

§ 9.

Członkami honorowymi mogą być osoby szczególnie zasłużone dla SMT,
którym tytuł nadaje Walne Zebranie.

§ 10.

 1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne świadczące na rzecz SMT po zgłoszeniu chęci wstąpienia do SMT w formie pisemnej deklaracji członkowskiej.
 2. Osoby fizyczne i prawne wymienione w pkt. 1 stają się członkami SMT z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd.
 3. Osoba prawna działa przez pełnomocnika.
 4. Członek wspierający ma prawo do uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia.

§ 11.

Założyciele SMT stają się członkami z chwilą zarejestrowania.

 § 12.

Przystępujący do SMT po zarejestrowaniu stają się członkami po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd.

 § 13.

PRAWA CZŁONKÓW SMT

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający mają prawo:

1 – czynnego i biernego udziału w wyborach władz SMT

2 – korzystania ze środków SMT i działania w ramach przewidzianych statutem
i uchwałą władz SMT

 § 14.

Członkowie SMT zobowiązani są do:

1 – przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz

2 – brania czynnego udziału w działalności SMT i propagowaniu jego idei

3 – wpłacania wpisowego oraz składek rocznych w wysokości i terminach ustalonych przez Walne Zebranie

 § 15.

Członkostwo w SMT ustaje w wyniku:

1 – dobrowolnego wystąpienia po uprzednim wywiązaniu się ze świadczeń i zobowiązań

2 – utraty praw członkowskich z powodu:

a / nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz SMT

b / niepłacenia składek członkowskich przez kolejne 2 lata

 § 16.

O utracie praw członkowskich decyduje Zarząd.

Rozdział IV.

WŁADZE SMT

§ 17.

Władzami SMT są:

 1. - Walne Zebranie
 2. - Zarząd
 3. - Komisja Rewizyjna

 § 18.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

 § 19.

 1. Najwyższą władzą SMT jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, a ponadto na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych, w ciągu miesiąca od złożenia stosownego wniosku.
 3. Zarząd jest zobowiązany powiadomić uprawnionych o terminie i miejscu Zebrania osobiście lub listem poleconym co najmniej na 2 tygodnie
  przed jego terminem.

 § 20.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 § 21.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Ocena działalności władz SMT.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu.
 4. Uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie decyzji dotyczących spraw członkowskich, w tym rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
 6. Ustalanie wysokości opłat (wpisowe i składki członkowskie) i termin ich opłacania.
 7. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i o rozwiązaniu SMT.

§ 22.

Uchwałę o zmianie Statutu bądź likwidacji SMT podejmuje Walne Zebranie większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.

 § 23.

ZARZĄD SMT

 1. Zarząd SMT składa się z 5 członków wybieranych na okres 5 lat.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 § 24.

Zarząd SMT działa zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania, a w szczególności:

 1. Reprezentuje SMT i działa w jego imieniu
 2. Wykonuje Uchwały Walnego Zebrania
 3. Podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz SMT.

§ 25.

Działalnością Zarządu kieruje Prezes lub V-ce Prezes.

Uchwały Zarządu SMT zapadają zwykłą większością głosów.

 § 26.

KOMISJA REWIZYJNA SMT

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób:

1 – Przewodniczący

2 – Z-ca Przewodniczącego

3 – Sekretarz

 § 27.

Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności SMT w tym finansowej
 2. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

 § 28.

Kontrola działalności Zarządu SMT winna odbywać się, co najmniej 1 raz w roku.

 § 29.

Działalnością Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący bądź w czasie jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego.

Rozdział V.

FINANSOWANIE SMT

§ 30.

 1. SMT wykorzystuje środki finansowe uzyskiwane w formie składek, zapisów, darowizn, dotacji, zysków z działalności prowadzonej zgodnie ze Statutem.
 2. Środki te wydatkowane są na działalność SMT wg preliminarza zatwierdzonego przez Zarząd.
 3. Wydatki winny być udokumentowane odpowiednimi dokumentami.

 § 31.

Zobowiązania majątkowe w imieniu SMT mogą być zaciągane przez Prezesa lub V-ce Prezesa na podstawie Uchwały Zarządu.

Rozdział VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

SMT wspiera finansowo działalność Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „GAMZA” na podstawie Uchwał Walnego Zebrania oraz Zarządu, a także umów cywilno – prawnych pomiędzy SMT, a innymi podmiotami prawnymi lub osobami fizycznymi.

 § 33.

Prezes lub V-ce Prezes Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „GAMZA” mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

 § 34.

W razie rozwiązania SMT pozostałość majątku określonego przez Komisję Rewizyjną zostanie przekazana na rzecz Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „GAMZA” oraz inne cele społecznie użyteczne.

 

 

Jednolity tekst Statutu sporządził Zarząd w dniu 31.10.2011

 

 1. Piotr Robert Mochol – Prezes
 2. Aneta Małgorzata Zdyb – Wiceprezes
 3. Piotr Jacek Kuryło – Sekretarz
 4. Łukasz Daniel Kurzyna – Skarbnik
 5. Bartłomiej Paweł Czuba – Członek